Platform Drijvend Bouwen

Sinds haar bestaan is DeltaSync veelvuldig in aanraking geweest met vragen en onduidelijkheden die de ontwikkeling van drijvend bouwen vertraagden. Een van de belangrijkste struikelblokken was de onduidelijkheid over regelgeving aangaande drijvende woningen. Dit gegeven werd tevens gesignaleerd vanuit de markt en er werd een initiatief gevormd om een NTA op te stellen. Dit resulteerde in NTA 8111 Drijvende Bouwwerken. Om naast het opgeleverde rapport een meer actieve rol te spelen ontstond het idee om een stichting op te richten die drijvend bouwen zal gaan bevorderen. Gezamenlijk met de NEN, Flexbase,Waterstudio en Arcadis werd besloten om dit initiatief te nemen. In deze stichting, genaamd Platform Drijvend Bouwen, neemt DeltaSync de prominente plaats in van voorzitter.

Oprichting

Het PDB is op 2 december 2011 door NEN als stichting statutair opgericht. Dit is gedaan als vervolg op de publicatie NTA 8111:2011 Drijvende Bouwwerken.

Missie

Het PDB is een landelijke opererende organisatie die zich richt op het (inter)nationaal vlot trekken van bouwen op het water. Het brengt daarvoor de relevante partijen uit de publieke, private, maatschappelijke en kennissectoren bij elkaar.

Visie

Doel

Het PDB is opgericht om:

 • Bewustwording rond de mogelijkheden van drijvend bouwen te stimuleren;
 • Kennis hiervoor op te bouwen en te ontsluiten;
 • Activiteiten en ontwikkelingen hiervoor te ondersteunen.

Kansen

De ontwikkeling van drijvende urbanisatie, startend vanuit Nederland:

 • Maakt meervoudig ruimtegebruik mogelijk (wonen/werken, waterberging, visteelt, ontspanning en sport);
 • Stimuleert klimaatbestendige stedenbouw;
 • Is een uitdaging voor alternatieve architectuur, stedenbouw;
 • Scoort hoog op het gebied van innovatie en duurzaamheid (zoals ontwikkeling van nieuwe concepten voor flexibele en organische gebiedsontwikkeling);
 • Bouwt (inter)nationale expertise op voor leven-op-water (kennis ontwikkelen & delen);
 • Kan een uniek exportproduct worden, meesurfend op onze internationale naam en faam op het gebied van de natte waterbouw en watermanagement (bijv. m.b.v. betrokkenheid bij internationale evenementen);
 • Draagt bij uitstek bij aan o.a. de transformatie van havengebieden wereldwijd (11 van de 15 grootste steden op de wereld liggen in kustgebieden die steeds kwestbaarder worden voor overstromingen).

 

 • Ontbreken van eenduidig vergunningenbeleid (gemeentes, waterschappen);
 • Onvoldoende eenduidige transparante afspraken voor de belanghebbenden;
 • Hoge vraagprijs voor waterkavels in vergelijking tot bouwrijpe grondkavels en ligplaatsvergoedingen;
 • Relatief hoge verzekering- en hypotheekkosten t.o.v. gebouwen op het land;
 • Onvoldoende kennis van en vertrouwen in het drijflichaam, mede door ontbreken van certificaten c.q. technische goedkeuringen;
 • Onduidelijkheid juridische status (roerende/onroerende zaak) en de bouwregelgevingstechnische status (woonark volgens het Burgerlijk Wetboek of bouwwerk volgens de Woningwet);
 • Onvoldoende financiering van onderzoeken voor ontbrekende kennis;
 • Ontbreken van centrale focus en aanspreekpunt bij een veelheid aan initiatieven (bijv. FloatingLife, Helpdesk van min. van Infrastructuur en Milieu, Waterdesk van Elba Media);
 • Ontbreken van locaties en toegesneden bestemmingsplannen;
 • Veiligheidsperceptie en -beheersing.

Taken

 • Implementatie en bevordering van de gemaakte afspraken, waaronder de NTA 8111;
 • Kennisverbreding, en -deling (bijv. via een interactieve website);
 • Kennisontwikkeling (waaronder stimulering innovatie)
 • Vaststellen van noodzakelijk onderzoek met vervolgafspraken en genereren van middelen hiervoor;
 • Verkennen van exportkansen;
 • Zichtbaar maken c.q. uitdragen van de successen van gerealiseerde projecten;
 • Sparring partner te zijn voor overheid (bestuurders en politici), brancheverenigingen en andere stakeholders;
 • Verbinden van bestaande en nieuwe initiatieven, waaronder het samenwerken met aanverwante organisaties en netwerken
 • Het behartigen van de belangen van de stakeholders;
 • Bovenstaande zaken te ondersteunen via publiciteit, publicaties, kennisuitwisseling, studiereizen en/of scholing.

 


Voor meer informatie over participatie, vragen of suggesties kunt u de site www.drijvendbouwen.com bezoeken.